ಹುದ್ಧೆ ಆರಂಭ ದಿನಾಂಕ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 25/03/2022 16/04/2022
ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 25/03/2022 16/04/2022
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು 25/03/2022 16/04/2022
ವಾಹನ ಚಾಲಕರು 25/03/2022 16/04/2022
ಕಿರಿಯ ಸೇವಕರು 25/03/2022 16/04/2022

ಸೇವೆಗಳು

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚನೆ

ನಮೂನೆಗಳು

ರಿ ಲಾಗ್ಇನ್